ទឹកប្រាក់រង្វាន់ Jackpot​ នឹងឡើងដល់ 370 លានរៀល!

លទ្ធផលលួងចិត្ត ៣១ ឧសភា ២០១៨
ឧសភា 31, 2018
លទ្ធផលលួងចិត្ត ៣១ ឧសភា ២០១៨
ឧសភា 31, 2018

ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី 31 ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៨៖ ក្រុមហ៊ុនឆ្នោតមហាលាភឡូតូ មានកិត្តិយសជម្រាបដល់អតិថិជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថា ចាប់ពី ថ្ងៃទី 01 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2018 នេះតទៅ៖
– ទឹកប្រាក់​រង្វាន់ Jackpot នឹងរក្សានៅត្រឹម 370 លានរៀល​ រហូតទាល់តែរកឃើញអ្នកឈ្នះ។
– ការចេញលទ្ធផលនឹងមានផ្សាយផ្ទាល់តែនៅលើទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់មហាលាភឡូតូ តែប៉ុណ្ណោះ។

បន្ថែមពីនេះទៀត ចាប់ពី ថ្ងៃទី 06 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2018 លទ្ធផលនឹងមានផ្សាយផ្ទាល់នៅលើទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់ មហាលាភឡូតូ ២ដង ក្នុងមួយថ្ងៃ៖

  • លើកទីមួយ គឺនៅម៉ោង 1:00 នាទីថ្ងៃត្រង់
  • លើកទីពីរ ផ្លាស់ប្ដូរពីម៉ោង 4:45 នាទី ទៅម៉ោង 5:30 នាទីល្ងាច

ហេតុដូច្នេះ សូមអតិថិជនទាំងអស់មេត្តាជ្រាបជាដំណឹង។