ទឹកប្រាក់រង្វាន់ Jackpot​ នឹងឡើងដល់ 370 លានរៀល!

ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី 31 ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៨៖ ក្រុមហ៊ុនឆ្នោតមហាលាភឡូតូ មានកិត្តិយសជម្រាបដល់អតិថិជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថា ចាប់ពី ថ្ងៃទី 01 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2018 នេះតទៅ៖
– ទឹកប្រាក់​រង្វាន់ Jackpot នឹងរក្សានៅត្រឹម 370 លានរៀល​ រហូតទាល់តែរកឃើញអ្នកឈ្នះ។
– ការចេញលទ្ធផលនឹងមានផ្សាយផ្ទាល់តែនៅលើទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់មហាលាភឡូតូ តែប៉ុណ្ណោះ។

បន្ថែមពីនេះទៀត ចាប់ពី ថ្ងៃទី 06 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2018 លទ្ធផលនឹងមានផ្សាយផ្ទាល់នៅលើទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់ មហាលាភឡូតូ ២ដង ក្នុងមួយថ្ងៃ៖

  • លើកទីមួយ គឺនៅម៉ោង 1:00 នាទីថ្ងៃត្រង់
  • លើកទីពីរ ផ្លាស់ប្ដូរពីម៉ោង 4:45 នាទី ទៅម៉ោង 5:30 នាទីល្ងាច

ហេតុដូច្នេះ សូមអតិថិជនទាំងអស់មេត្តាជ្រាបជាដំណឹង។