ទំនាក់ទំនង

#៣០ ផ្លូវ៤៣២ សង្កាត់ទួលទំពូង១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភំ្នពេញ

info@mohaleaplotto.com.kh
០២៣ ៩៩៩ ៦៣៦
www.mohaleaplotto.com.kh