អត្ថប្រយោជន៍ ២ ពីមហាលាភឡូតូ៖ ចាក់ចាប់ពី ១០០ រៀល ឡើងទៅ រួមជាមួយការបន្ថែមម៉ោងចេញឆ្នោត ២ ដងក្នុង១ថ្ងៃ

អត្ថប្រយោជន៍ ២ ពីមហាលាភឡូតូ៖ ចាក់ចាប់ពី ១០០ រៀល ឡើងទៅ រួមជាមួយការបន្ថែមម៉ោងចេញឆ្នោត ២ ដងក្នុង១ថ្ងៃ

ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១៥ មិនា ឆ្នាំ ២០១៨៖ ក្រុមហ៊ុនឆ្នោតមហាលាភឡូតូ បានប្រកាសដាក់ដំណើរការ ការចាក់ចាប់ពី ១០០ រៀល ឡើងទៅ និងការបន្ថែមម៉ោងចេញលទ្ធផលឆ្នោត ពោលគឺ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៥ មិនានេះតទៅ មហាលាភឡូតូនឹងចេញឆ្នោត ២ ដងក្នុងមួយថ្ងៃ គឺ លើកទី១ នៅម៉ោង ១:០០នាទីរសៀល ផ្សាយផ្ទាល់នៅលើ Facebook មហាលាភ ឡូតូ និង លើកទី២ នៅម៉ោង ៤:៤៥នាទី ទូរទស្សន៍ CTN និង Facebook មហាលាភ ឡូតូ។

*ចំណាំ៖ ការកែប្រែតម្លៃនេះអនុវត្តតែលើឆ្នោតមហាលាភលួងចិត្ត ២ខ្ទង់ ៣ខ្ទង់ និង៤ខ្ទង់តែប៉ុណ្ណោះ។

សូមមើលរូបខាងក្រោម សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមពីរបៀបលេង