របៀបលេង

អតិថិជនអាចលេងឆ្នោតមហាលាភនៅតាមបណ្ដាភ្នាក់ងារវីង និងភ្នាក់ងារមហាលាភទាំងអស់ទូទាំងប្រទេស។

របៀបលេង
ឆ្នោតមហាលាភ ៦ ខ្ទង់

 • – អតិថិជន​អាច​ជ្រើស​រើស​លេខ​ 6 ខ្ទង់ដោយខ្លួនឯង ឬឲ្យម៉ាស៊ីនជ្រើសរើសឲ្យ។
  ឧទាហរណ៍៖012225, 115447, 123654
 • – 1 ខ្សែមាន​តម្លៃ 1 000 រៀល អតិថិជន​អាចលេង​បាន 12 ​ខ្សែ​ក្នុងមួយ​សំបុត្រ។
 • – មួយថ្ងៃចេញលទ្ធផល​ 2 ដង គឺលើកទីមួយចាប់ពីម៉ោង 12:55 រសៀល ដល់ 1:05 រសៀល និងលើកទីពីរចាប់ពីម៉ោង 5:25 រសៀល ដល់ 5:35 ល្ងាច ដែលមានការផ្សាយផ្ទាល់តាមទំព័រ Facebook របស់មហាលាភឡូតូ។
 • – អតិថិជន​អាច​លេង និង​បើក​រង្វាន់​ឆ្នោត​មហាលាភ​នៅ​តាម​បណ្ដា​ភ្នាក់ងារវីង និងភ្នាក់ងារមហាលាភទាំង​អស់​ទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ រង្វាន់ធំលើសពី 4 000 000 រៀល ឬ $1 000 គឺត្រូវបើក​នៅ​ក្រុម​ហ៊ុន​ឆ្នោត​មហាលាភ។

តារាងរង្វាន់
រង្វាន់ Jackpot  ចាប់ពី 300,000,000 រៀល
រង្វាន់ ៥ ខ្ទង់ក្រោយ 8,000,000 រៀល
រង្វាន់ ៤ ខ្ទង់ក្រោយ 800,000 រៀល
រង្វាន់ ៣ ខ្ទង់ក្រោយ 80,000 រៀល

ចំណាំៈ

1. សម្រាប់រង្វាន់ Jackpot បើ​មាន​អ្នក​ឈ្នះ​លើស​ពី​ពីរ​នាក់​រង្វាន់​ត្រូវ​ចែក​គ្នា។

2. រង្វាន់ទឹកប្រាក់ក្រោម4លានរៀល អាចបើកបាននៅតាមបណ្តាសាខា Wing ទាំងអស់ទូទាំងប្រទេស។

3. រង្វាន់ទឹកប្រាក់4លានរៀលឡើងទៅ គឺត្រូវបើកនៅការិយាល័យក្រុមហ៊ុនឆ្នោតមហាលាភ។

4. រង្វាន់ធំ Jackpot នឹងកើនឡើង 2 សែនរៀលរាល់ការចាប់ឆ្នោត បើមិនមានអ្នកឈ្នះ

របៀបលេង
ឆ្នោតមហាលាភលួងចិត្ត

 • – អតិថិជន​ត្រូវ​ជ្រើស​រើស​លេខ ​ប្រ​ភេទ​ឆ្នោត ​និង​ប៉ុស្ត៍។ ឆ្នោត​កាត់​ខ្ទង់​មាន​ 3 ប្រភេទនិង 3 ប៉ុសិ៍្ដផ្សេងគ្នា។
  ឧទាហរណ៏៖22 ប៉ុសិ៍្ដ AB, 142 ប៉ុសិ៍្ដ ABC
 • – 1 ខ្សែមាន​តម្លៃ​ចាប់ពី 100 រៀល ឡើងទៅ។
 • – មួយថ្ងៃចេញលទ្ធផល​ 2 ដង គឺលើកទីមួយចាប់ពីម៉ោង 12:55 រសៀល ដល់ 1:05 រសៀល និងលើកទីពីរចាប់ពីម៉ោង 5:25 រសៀល ដល់ 5:35 ល្ងាច ដែលមានការផ្សាយផ្ទាល់តាមទំព័រ Facebook របស់មហាលាភឡូតូ។
 • – អតិថិជន​អាច​ទិញ និង​បើក​រង្វាន់​ឆ្នោត​មហាលាភ​នៅ​តាម​បណ្ដា​ភ្នាក់ងារវីង និងភ្នាក់ងារមហាលាភទាំង​អស់​ទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ រង្វាន់ធំលើសពី 4 000 000 រៀល ឬ $1 000 គឺត្រូវបើក​នៅ​ក្រុម​ហ៊ុន​ឆ្នោត​មហាលាភ។

តារាងរង្វាន់
4D Post A x5000
4D Post B x5000
4D Post C x5000
3D Post A x800
3D Post B x800
3D Post C x800
2D Post A x90
2D Post B x90
2D Post C x90