របៀបលេង

អតិថិជនអាចលេងឆ្នោតមហាលាភនៅតាមបណ្ដាភ្នាក់ងារមហាលាភទាំងអស់ទូទាំងប្រទេស។

របៀបលេង
ឆ្នោតមហាលាភ ៦ ខ្ទង់

 • – អតិថិជន​អាច​ជ្រើស​រើស​លេខ​ 6 ខ្ទង់ដោយខ្លួនឯង ឬឲ្យម៉ាស៊ីនជ្រើសរើសឲ្យ។
  ឧទាហរណ៍៖012225, 115447, 123654
 • – 1 ខ្សែមាន​តម្លៃ 1 000 រៀល អតិថិជន​អាចលេង​បាន 12 ​ខ្សែ​ក្នុងមួយ​សំបុត្រ។
 • – មួយថ្ងៃចេញលទ្ធផល​ 2 ដង គឺលើកទីមួយម៉ោង 1:00 រសៀល និងលើកទីពីរម៉ោង 5:30 ល្ងាច ដែលមានការផ្សាយផ្ទាល់តាមទំព័រFacebook របស់មហាលាភឡូតូ។
 • – អតិថិជន​អាច​លេង និង​បើក​រង្វាន់​ឆ្នោត​មហាលាភ​នៅ​តាម​បណ្ដា​ភ្នាក់ងារមហាលាភទាំង​អស់​ទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

តារាងរង្វាន់
រង្វាន់ Jackpot 370,000,000 រៀល
រង្វាន់ ៥ ខ្ទង់ក្រោយ 8,000,000 រៀល
រង្វាន់ ៤ ខ្ទង់ក្រោយ 800,000 រៀល
រង្វាន់ ៣ ខ្ទង់ក្រោយ 80,000 រៀល

ចំណាំៈ​ សម្រាប់រង្វាន់ Jackpot បើ​មាន​អ្នក​ឈ្នះ​លើស​ពី​ពីរ​នាក់​រង្វាន់​ត្រូវ​ចែក​គ្នា។

របៀបលេង
ឆ្នោតលាភមហាសម្បត្តិ

 • – អតិថិជន​ត្រូវ​ជ្រើស​រើស​លេខ ​ប្រ​ភេទ​ឆ្នោត ​និង​ប៉ុស្ត៍។ ឆ្នោតលាភមហាសម្បត្តិ​មាន​ 3 ប្រភេទ និង 7 ប៉ុសិ៍្ដផ្សេងគ្នា។
  ឧទាហរណ៏៖ 22 ប៉ុសិ៍្ដ ABFIN ឬ 142 ប៉ុសិ៍្ដ ABC
 • – 1 ខ្សែមាន​តម្លៃ​ចាប់ពី 100 រៀល ឡើងទៅ។
 • – មួយថ្ងៃចេញលទ្ធផល​ 2 ដង គឺលើកទីមួយម៉ោង 1:00 រសៀល និងលើកទីពីរម៉ោង 5:30 ល្ងាច ដែលមានការផ្សាយផ្ទាល់តាមទំព័រFacebook របស់មហាលាភឡូតូ។
 • – អតិថិជន​អាច​ទិញ និង​បើក​រង្វាន់​ឆ្នោត​មហាលាភ​នៅ​តាម​បណ្ដា​ភ្នាក់ងារមហាលាភទាំង​អស់​ទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

តារាងរង្វាន់
ឆ្នោតលាភមហាសម្បត្ដិ 2 ខ្ទង់ X90
ឆ្នោតលាភមហាសម្បត្ដិ 3 ខ្ទង់ X800
ឆ្នោតលាភមហាសម្បត្ដិ 4 ខ្ទង់ X5000